آموزش جامع شناسایی مناطق آبی در سامانه گوگل ارث انجین

آموزش جامع شناسایی مناطق آبی در سامانه گوگل ارث انجین

فروشنده : مدرسه سنجش از دور و جی ای اس

۲۰ % تخفیف
۸۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰ تومان


آموزش گوگل ارث انجین تحت وب | رایگان

آموزش گوگل ارث انجین تحت وب | رایگان

فروشنده : مدرسه سنجش از دور و جی ای اس

رایگان


آموزش ژئورفرنس کردن داده های اتوکد (AutoCAD) در جی ای اس

آموزش ژئورفرنس کردن داده های اتوکد (AutoCAD) در جی ای اس

فروشنده : مدرسه سنجش از دور و جی ای اس

۵۰۰۰۰ تومان


محاسبه پارامتر های برف با تصاویر ماهواره ای در سامانه گوگل ارث انجین

محاسبه پارامتر های برف با تصاویر ماهواره ای در سامانه گوگل ارث انجین

فروشنده : مدرسه سنجش از دور و جی ای اس

۳۸۹۰۰ تومان


محاسبه پارامترهای هیدرولوژی در حوزه آبخیز با سنجش از دور

محاسبه پارامترهای هیدرولوژی در حوزه آبخیز با سنجش از دور

فروشنده : مدرسه سنجش از دور و جی ای اس

۱۰۰۰۰۰ تومان


آموزش جامع کار با تصاویر مودیس (MODIS) در گوگل ارث انجین

آموزش جامع کار با تصاویر مودیس (MODIS) در گوگل ارث انجین

فروشنده : مدرسه سنجش از دور و جی ای اس

۱۵۰۰۰۰ تومان


محاسبه تبخیر و تعرق با استفاده از تصاویر ماهواره ای (MODIS) با گوگل ارث انجین

محاسبه تبخیر و تعرق با استفاده از تصاویر ماهواره ای (MODIS) با گوگل ارث انجین

فروشنده : مدرسه سنجش از دور و جی ای اس

۳۰۰۰۰ تومان


شناسایی و پایش سری زمانی گرد و غبار با تصاویر مودیس (MODIS) در گوگل ارث انجین

شناسایی و پایش سری زمانی گرد و غبار با تصاویر مودیس (MODIS) در گوگل ارث انجین

فروشنده : مدرسه سنجش از دور و جی ای اس

۳۰۰۰۰ تومان


طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در گوگل ارث انجین

طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در گوگل ارث انجین

فروشنده : مدرسه سنجش از دور و جی ای اس

۳۵۰۰۰ تومان


محاسبه شاخص گیاهی EVI با تصاویر لندست در گوگل ارث انجین

محاسبه شاخص گیاهی EVI با تصاویر لندست در گوگل ارث انجین

فروشنده : مدرسه سنجش از دور و جی ای اس

۳۵۰۰۰ تومان


محاسبه شاخص NDVI با تصاویر لندست در گوگل ارث انجین

محاسبه شاخص NDVI با تصاویر لندست در گوگل ارث انجین

فروشنده : مدرسه سنجش از دور و جی ای اس

۳۵۰۰۰ تومان


شناسایی و پایش تغییرات مناطق شهری با تصاویر لندست در گوگل ارث انجین

شناسایی و پایش تغییرات مناطق شهری با تصاویر لندست در گوگل ارث انجین

فروشنده : مدرسه سنجش از دور و جی ای اس

۳۰۰۰۰ تومان


محاسبه شاخص سطح برگ (LAI) با تصاویر لندست در گوگل ارث انجین

محاسبه شاخص سطح برگ (LAI) با تصاویر لندست در گوگل ارث انجین

فروشنده : مدرسه سنجش از دور و جی ای اس

۳۵۰۰۰ تومان


شناسایی مناطق سیل زده با استفاده از تصاویر راداری (سنتینل 1) در گوگل ارث انجین

شناسایی مناطق سیل زده با استفاده از تصاویر راداری (سنتینل ۱) در گوگل ارث انجین

فروشنده : مدرسه سنجش از دور و جی ای اس

۴۵۰۰۰ تومان


شناسایی مناطق آتش سوزی با تصاویر سنتینل 2 در گوگل ارث انجین

شناسایی مناطق آتش سوزی با تصاویر سنتینل ۲ در گوگل ارث انجین

فروشنده : مدرسه سنجش از دور و جی ای اس

۴۵۰۰۰ تومان


تهیه نقشه شیب و جهت شیب در گوگل ارث انجین

تهیه نقشه شیب و جهت شیب در گوگل ارث انجین

فروشنده : مدرسه سنجش از دور و جی ای اس

رایگان


محاسبه رطوبت خاک با سنجش از دور

محاسبه رطوبت خاک با سنجش از دور

فروشنده : مدرسه سنجش از دور و جی ای اس

۲۵۰۰۰ تومان


محاسبه تغییرات سفره آب‌های زیرزمینی با grace

محاسبه تغییرات سفره آب‌های زیرزمینی با grace

فروشنده : مدرسه سنجش از دور و جی ای اس

۲۵۰۰۰ تومان


پیش پردازش تصاویر ماهواره استر

پیش پردازش تصاویر ماهواره استر

فروشنده : مدرسه سنجش از دور و جی ای اس

۲۰۰۰۰ تومان


آموزش جامع بستن مرز حوزه آبریز

آموزش جامع بستن مرز حوزه آبریز

فروشنده : مدرسه سنجش از دور و جی ای اس

۳۵۰۰۰ تومان


آموزش جامع دانلود تصاویر ماهواره‌ای

آموزش جامع دانلود تصاویر ماهواره‌ای

فروشنده : مدرسه سنجش از دور و جی ای اس

۵۵۰۰۰ تومان

فهرست